LISTING URL

1618

DVD Karaoke Arirang Vol 61 DVD ISO


QR code

Created: 346 days ago - Size: undefined

Short description:
Bạn nào muốn biết đầu Karaoke của mình xài đĩa nào thì tra theo bảng sau: SERIAL A: AR-27, AR-36C, AR-36E, AR-36G, AR-36N, AR-36NG, AR-36CN, AR-36L, AR-36M, AR-36K, AR-36KR, AR-36NR, AR-3600 DELUXE, AR-DELUXE A, AR-4500 DELUXE SERIAL B: AR-3600HI, AR-3600HI PLUS, AR-3600S SERIAL C: AR-909MD, AR-909SMD, AR-36MD, AR-36MI SERIAL D: AR-909HD, AR-3600HD, AR-3600KTV SERIAL E: AR-909, AR-909A, AR-909SD, AR-36 SERIAL F: DH-3600S SERIAL G: DH-3600 SERIAL H: AR-18 DELUXE

URL List:
https://www.fshare.vn/file/N5GLCO32SMDQ

https://www.fshare.vn/file/N5GLCO32SMDQ

https://www.fshare.vn/file/N5GLCO32SMDQ

https://www.fshare.vn/file/N5GLCO32SMDQ