Ghost

Ghost Win 10 LTSC 2021 - No & Full Soft, Full Update March 2021

Ghost Win 10 LTSC 2021

  • Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update March 2021 (OS Build 17763.1823)
  • Bản No Soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật .Net Framwork 3.5WinRAR.
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,.. trước khi backup.
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt Windows.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.

Win10.LTSC.x86.iso (4.22 Gb) - MD5: C00C05700FCAC821B9C2C53635949164
Win10.LTSC.x64.iso (5.50 Gb) - MD5: F930EBB32A6E56E50398E26DE88E9AAB
Win10.LTSC.x86.gho (4.17 Gb) - MD5: C47AD5CD4858F7617733FF83DC8A83C8
Win10.LTSC.x64.gho (5.36 Gb) - MD5: ACA86A53E1806F4AA3C0C34D4D8474B7
UEFI Win10.LTSC.x64.tib (5.15 Gb) - MD5: A7272C23E9AE7041EBCBD3580F0CB299

Free Access

The referring site you are being redirected to is not controlled by us, we don't host any of the files, this site only contains download links from 3rd party sites by individual users which are freely available on all over the Internet. This material was provided for informational purposes only. Administration is not responsible for its contents.