Monkey is a business multi-Purpose Laravel Script for all kinds of business consulting services, such as business consulting, marketing consulting, advertising consulting, financial advisors, insurance brokers, investment consultants, accountant services...
The app allows you (the restaurateur) to communicate with customers who want to either deliver food or pick up food. The app allows you to track customer orders prior to food delivery. With this app, you can easily manage your entire restaurant catering business to achieve maximum growth.
1. Đừng lo lắng về nó quá nhiều - Nếu bạn là một người mới bắt đầu, hãy biết rằng điều này là tự nhiên và thậm rất tốt cho bạn. Bạn nên sợ hãi. Đây là tiền của bạn. Bạn đã làm việc chăm chỉ để kiếm được nó. Sợ hãi không có nghĩa là bạn không thể giao dịch. Biết làm thế nào để kiểm soát nỗi sợ hãi cũng là một cái gì đó cần phải thực hành. Nó sẽ đến.